02/2003 Městský hotel v Alpách

Městské lázně, park, bazén, zimní stadion, sportovní hala, komunikace, les, čerpací stanice, jatka,  hotel, domov důchodců, nemocnice, kanalizace, krematorium, čistírna odpadů atp. tedy majetek, jehož vlastníkem je či by mohlo být město, obec, neboli společenství občanů. 

OBEC

 • je společenstvím občanů
 • je veřejnoprávní korporace a má vlastní majetek
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území
 • pečuje o potřeby svých občanů
 • je spravována zastupitelstvem
 • je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku
 • s nepotřebným majetkem naloží např. prodejem, směnou apod.

Obec je tedy mimo jiné subjekt, hospodařící se svým majetkem v zájmu uspokojení potřeb svých občanů. Pokud byly potřeby občanů v minulosti zahuštěnou výstavbou na Hvězdárně značně podhodnoceny (absence volných ploch pro sport, dětská hřiště, parkovací místa), je povinností Města a orgánu, který spravuje městský majetek, tedy zastupitelstva, reagovat včas na tuto změnu při nových potřebách občanů této lokality a z pozice vlastníka majetku a jako řádný hospodář, investor či developer na vlastních pozemcích zajistit parkovací plochy, příp. garážování stání s možností pronájmu, event. prodeje.

Toto řešení by mohlo být i formou zajištění částečného snížení jinak zvyšujícího se dluhu městské pokladny.

Jestliže město rozhoduje o záměru prodat pozemek, popírá smysl své aktivity ve výkupu pozemků, protože zvažuje o nepotřebnosti toho, co nedávno potřebovalo pro zajištění občanské vybavenosti v dané lokalitě a od vlastníků vykupovalo. Záměrem prodeje se zbavuje svých budoucích možných developerských aktivit.

Město tedy obchoduje s nemovitostmi. Klasický nákup a prodej. Nakoupí od občanů a prodá, aniž by nemovitost jako řádný hospodář zhodnotilo.

VÝSTAVBA GARÁŽÍ V RÁMCI OBČANSKÉ VYBAVENOSTI MĚSTEM

Na tento investiční záměr se můžeme dívat jako na obecný příklad:

 • jako investici města, vedoucí k částečnému řešení problematiky sídliště Hvězdárna
 • jako efektivní hospodaření s vlastním majetkem (zhodnocení pozemku investiční výstavbou s následným pronájmem nebo prodejem)
 • jako cesta ke snížení jinak zvyšujícího se zadlužení města 
 • jako cesta k zajištění přiměřené prodejní ceny garáží

Jestliže má záměr přinést investoru přiměřený zisk, proč by mělo Město jako největší vlastník realit, nakoupený majetek bez zhodnocení prodat. Výstavba vytváří vyšší hodnotu majetku města a následný pronájem ji dále zachovává pro budoucí prodej.         

Město může nakoupit nemovitosti i mimo svoji územní působnost. Město může koupit  pozemky třeba i u španělského, chorvatského pobřeží či letovisko v Alpách a vytvořit tak ideální podmínky pro relaxační pobyty svých občanů v rámci péče o jejich potřeby a zajistit si tak jejich provozem příjmovou stránku rozpočtu, rozšířit portfolio aktivit, majetku a jeho zhodnocování. 

Ostatně příklad máme i ve vlastním  městě J. Hradec, kde vlastníkem jedné z nemovitostí je  obec Jarošov n/N., která majetek spravuje, pronajímá a zvyšuje si tak portfolio svých investic a hodnotu majetku včetně jeho tržní hodnoty.

Absence strategické vize rozvoje města v kompletním segmentu jednotlivých služeb se ukazuje již jako nejvíce potřebný dokument, výchozí i pro nakládání s majetkem města. A prodej větších pozemkových celků před zpracováním základního strategického materiálu města není rozhodně strategickým krokem.

Zpracování takového dokumentu by měli být mimo specialistů a zástupců obce účastny u kulatého stolu, jako základního vyjednávacího principu EU i jiné zájmové a profesní skupiny občanského i podnikatelského sektoru.

Poté bychom mohli předpokládat, že město České inspirace je společenstvím občanů, ale i město evropské úrovně  na průsečíku Praha-Vídeň a Linz-Brno. 

 

 

mlat27022003